اطلاعیه های مهم     تغییر آدرس دفتر ایلام

  آزمایشگاهی (شیمی)آزمایشگاهی (شیمی)

  1. آزمایش سولفات خاک
  2. آزمایش سولفات آب
  3. آزمایش کلر خاک
  4. آزمایش کلر آب
  5. آزمایش PH خاک
  6. آزمایش PH آب
  7. آزمایش درصد خاکسترقیرطبیعی
  8. درصد رطوبتقیرطبیعی
  9. آزمایش ناخالصی­های محلول در قیر