اطلاعیه های مهم     تغییر آدرس دفتر ایلام

  آزمایشگاهی (ژئوتکنیک)آزمایشگاهی (ژئوتکنیک)

 1. آزمایشات نفوذپذیری برجا در خاک (لوفران)
 2. آزمایشات نفوذ پذیری برجا درسنگ (لوژن)
 3. آزمایش بارگذاري صفحه(PLT(
 4. آزمایش ضربه و نفوذ استاندارد )SPT(
 5. آزمايش سه محوري خاک­هاي ريزدانه در شرايط UU، CU و CD
 6. آزمايش برش مستقيم خاک­هاي ريزدانه و درشت­دانه به روش­هاي کند و تند
 7. آزمايش­های طبقه­بندي خاک شامل دانه­بندي مکانیکی و هيدرومتري
 8. آزمایش­های حد انقباض، حد خمیری و حد روانی خاک(حدود آتربرگ)
 9. آزمایش هیدرومتری مضاعف
 10. آزمايش مقاومت فشاري تک­محوري خاک­هاي ريزدانه
 11. آزمايش وزن مخصوص دانه­هاي جامد خاک (GS(
 12. آزمايش تحکيم يک­بعدي خاک­هاي ريزدانه
 13. آزمایش نفوذپذیری به روش هد ثابت و افتان
 14. آزمایش دانسیته صحرایی به روش بطری ماسه