ژئوتکنیک(مهندسی)ژئوتکنیک(مهندسی)

  1. تحلیل و طراحی سازه­های ژئوتکنیکی با استفاده از کدها و نرم­ افزارهای معتبر و به­روز
  2. تحلیل پایداری وطراحی سیستم­ های نگهبان شیروانی­های خاکی و سنگی
  3. طراحی و اجرای روش­های نوین پایدارسازی گود در محیط ­های شهری
  4. ارائه روابط ظرفيت باربري-نشست مجاز پی هاي سطحي و عمیق
  5. طبقه­ بندي زمين و تعيين شتاب مبناي طرح بر اساس آئين­ نامه 2800
  6. تعيين عمق نفوذ يخبندان بر پايه اطلاعات هواشناسي منطقه و ارائه توصيه ­هاي فني
  7. تشريح وضعيت زمين ­شناسي منطقه و ترسيم و ارائه لوگ گمانه­ ها و پروفیل زمین­ شناسی
  8. محاسبه ضريب اطمينان در مقابل روانگرائي و لغزش
  9. استخراج پارامترهای مکانیکی خاک و سنگ با استفاده از داده ­های آزمایشگاهی