معدن و زمين شناسي(مهندسی)



معدن و زمين شناسي(مهندسی)

  1. مطالعات معدن کاوی شامل مطالعات اکتشافی ، ارزیابی ذخایر معدنی و ...

  2. برداشت ، آنالیز و محاسبات مربوط به درزه ها و گسل ها شامل تعیین جهت شیب ، شیب ، باز شدگی ، فاصله داری ، زبری ، مواد پر کننده و RQD