مقاومت مصالح(مهندسی)مقاومت مصالح(مهندسی)

  1. تهیه طرح اختلاط بتن شامل تعیین مقدار سیمان ، آب و مصالح سنگی

  2. تهیه طرح اختلاط  آسفالت شامل تعیین مقدار بهینه قیر و مصالح سنگی

  3. کنترل مرغوبیت مصالح سنگی مورد استفاده برای اهداف مختلف

  4. تهیه طرح اختلاط دوغاب تزریق

  5. انجام آزمایشات کنترل کیفی بتن،خاک،آسفالت و مصالح ساختمانی