استاندارد آزمایشاتاستاندارد آزمایشات

آزمایش spt دانلود فایل با لینک مستقیم

نشریه ۱۰۸ دانلود فایل با لینک مستقیم

نشریه ۱۰۱ دانلود فایل با لینک مستقیم

نشریه ۲۳۴ دانلود فایل با لینک مستقیم 

آزمایش دانه بندی هیدرومتریدانلود فایل با لینک مستقیم

آزمایش تعیین درصد رطوبت خاک دانلود فایل با لینک مستقیم

آزمایش دانه بندی مکانیکی  دانلود فایل با لینک مستقیم

آزمایش ضریب تطویل و تورق مصالح درشت دانه دانلود فایل با لینک مستقیم

آزمایش تعیین حد روانی،خمیری و دامنه خمیری خاک دانلود فایل با لینک مستقیم

درصد رد شده از الک نمره 200 دانلود فایل با لینک مستقیم

نمونه برداری از مصالح سنگی دانلود فایل با لینک مستقیم

)

1- استاندارد نمونه برداری از بتن تازه مخلوط شده

دانلود فایل با لینک مستقیم

آیبن نامه ۲۸۰۰ زلزله دانلود فایل با لینک مستقیم لینک دانلود استاندارد های بیشتر متعاقبا درج میگردد.