آدرس مرکزی آزمایشگاهآدرس مرکزی آزمایشگاه

دفتر مرکزی : ایلام خیابان حر ، نبش حر2

کد پستی : 16917 _ 69313

تلفن بخش فنی :32225780 -084

تلفکس و مدیریت : 32243228 -084