نیروی انسانیتشکیلات سازمانی

با توجه به اهداف نظام مدیریت و سازماندهی تلاش¬های فردی به بهترین شکل برای مشارکت در تحقق اهداف سازمانی، فرآیند سازماندهی باید به گونه¬ای طراحی و اجراء شود که با ایجاد دگرگونی در الگوهای روابط سازمانی، یک واحد اقتصادی بتواند د ر هر حال انعطاف لازم را از نظر رفتار سازمانی از خود نشان دهد. براین اساس چارت سازمانی مهندسین مشاور ژئوتکنیک سازه آزمای پارسیان برمبنای نیازهای موجود شرکت به گونه ¬ای طراحی گردیده است تا بتواند با بهین ه سازی روابط داخلی و با کمترین بوروکراسی، حصول بهترین نتیجه را تضمین کند.

مشخصات كادر فني و اجرايي تخصص در این شركت

ردیفنام و نام خانوادگیمیزان تحصیلاتمحل تحصیلرشته تحصیلیسابقهسمت
1امیر میرزابیگیکارشناسی ارشددانشگاه آزاد همدانمهندسی عمران -خاک و پی15مدیر عامل
2طالب میرزابیگیکارشناسیآزاد ایلاممهندسی عمران8رئیس هیئت مدیره و معاونت فنی
3حمید محبیکارشناسیدانشگاه تبریزشیمی30نایب رئیس هیئت مدیره
4پرستو مصطفی خانیدانشجوی دکتریدانشگاه تبریززمین شناسی10کارشناس مکانیک خاک
5مسلم کرانیدانشجوی کارشناسی ارشدتربیت مدرس تهرانمکانیک سنگ11کارشناس ژئوتکنیک
6سیامک فتاحیکارشناسی ارشددانشگاه آزاد همدانکارشناس ارشد خاک و پی8مسئول شعبه کرمانشاه
7همت جمشیدیکارشناسیدانشگاه آزاد ایلامعمران-ساختمان5کارشناس مقاومت و مصالح
8رضا کرمخانیکاردانیدانشگلاه آزاد دزفولعمران- ساختمان10مسول واحد دهلران
9سوسن قادریکارشناسیپیام نور ایلاممترجمی زبان انگلیسی7مدیر اداره مالی
10یاسر صیدیکارشناسیپیام نور ایلامحسابداری8حسابدار
11مینا قادریکارشناسیدانشگاه ارومیهمدیریت آموزشی5امور قراردادها
12مرضیه رسولی مقدمکاردانیدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهبهداشت حرفه ای5اداری مالی شعبه کرمانشاه
13سید احمد بخاتکارشناسیدانشگاه آزاد دهلرانعمران8مسئول واحد میمه
14احسان شیخی زادهکارشناسیدانشگاه آزاد دزفولعمران5مسئول واحد عین خوش
15یوسف آشوریکارشناسیجهاد دانشگاهی اهوازعمران4مسئول واحد دشت عباس
16یعقوب شریفیکارشناسیجهاد دانشگاهی اهوازعمران4تکنسین واحد محلی
17وحید یاریکارشناسیجهاد دانشگاهی اهوازعمران3تکنسین واحد محلی
18مراد سلیمانی نژادکارشناسیدانشگاه آزاد ایلامعمران3کارشناس مکانیک خاک
19میلاد مکرمیکارشناسیدانشگاه ایلاممهندسی نرم افزار5انفورماتیک
20جلال حسینی تبارکاردانیآموزشکده فنی سنندجکامپیوتر5امور اداری
21خیرالله نظریدیپلم-----علوم انسانی12تکنسین واحد محلی
22کریم بهاریدیپلم-----علوم ریاضی15تکنسین واحد محلی
23علی صبا خزلیدیپلم-----علوم انسانی12سرپرست اکیپ حفاری
24حسین جهانیدیپلم-----علوم انسانی10حفار
25علی نجات عزیزیانلیسانسپیام نور ایلام. واحد بدرهزیست شناسی عمومی۷سالکاردان مکانیک خاک
26روح اله اسدیدیپلمایواننقشه کشی ساختمان۲سالخدماتی
27فرهاد صیدیکارشناسیدانشگاه آزاد سسندجعمران1مسئول شعبه مهران
28میلاد میرزابیگیلیسانسایلامعمران3 سالکارشناس مقاومت مصالح